• Προχωράμε (We Move On)

    Το Προχωράμε είναι μία social video advocacy πλατφόρμα. Διανέμουμε το υλικό μας εκεί που οι νέοι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους (social media και κινητά) και χτίζουμε ένα κοινό προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε πάνω σε συγκεκριμένα θέματα (ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, ισότητα των φύλων, ζωικά δικαιώματα, περιβάλλον και διαπαιδαγώγηση). Μεταφράζουμε τα θέματα αυτά σε μικρές και εύληπτες πληροφορίες και δίνουμε στους ανθρώπους το “γιατί” πρέπει να συμμετέχουν στην κοινωνική αλλαγή. Έχουμε χτίσει ένα minimum βιώσιμο κοινό εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχουμε 800.000 post engagement μηνιαία και 3.000.000 προβολές (οργανικά). Μέσω του Social Impact Award σκοπεύουμε να βελτιώσουμε την παραγωγή του περιεχομένου μας και να αποκτήσουμε δικό μας βίντεο-εξοπλισμό, έτσι ώστε να παράγουμε καλύτερο υλικό γρηγορότερα.

    Prohorame (We move on) is a social advocacy video platform. We distribute content where young people spend most of their time (social media and on mobile phones) and build an audience to raise awareness on certain and contribute to their solution (LGBTQI+ rights, gender equality, animal rights, environment, and parenting). We translate these issues into short, digestible bits of information and give people the reasons to engage in social change. We have been building a minimum viable audience for more than a year. On a monthly basis, we have about 800.000 post engagements and 3 million views (organic) on Facebook. By participating in the Social Impact Award we aim to improve our content production and to acquire our own video equipment in order to produce better material more efficiently.

    Social profiles

Leave a reply.